Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/1999, která stanoví strukturu informací zveřeňovaných o povinné subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Třebihošť

2. Důvod a způsob založení
Obec Třebihšoť vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura
Zastupitelstvo obce Třebihošť - má 9 členů, orgány zastupitelstva obce Třebihošť jsou výbory - finanční výbor, kontrolní výbor
Starosta obce Třebihošť
Obecní úřad Třebihošť
- Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Obec Třebihošť
Třebihošť 106
544 01 Dvůr Králové nad Labem

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návšťěvu
Obec Třebihošť
Třebihošť 106
544 01 Dvůr Králové nad Labem

4.3. Úřední hodiny
Pondělí 7:30 - 17:00
Středa 7:30 - 17:00

4.4. Telefonní čísla
499 693 384

4.5. Adresa internetové stránky
https://www.trebihost.cz/

4.6. Elektronické adresy
e-mail: info@trebihost.cz

datová schránka: raza7dz

5. Bankovní spojení
Číslo účtu: 9823601/0100

6. IČ
00278378

7. DIČ
CZ00278378

8.Dokumenty
Požární řád obce
  pozarni-rad-2020.pdf

9. Žádosti o informace
Žádost musí být vyřízena v souladu se zákonem.
Žádost lze podat ústně - v úřední hodiny úřadu
Písemně osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu:
Obec Třebihošť, Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
E-mailem: info@trebihost.cz
Datovovou zprávou: raza7dz
Telefnicky na tel. čísle: 499 693 384

Přehled lhůt
Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti.
Písemné žádosti se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti.
V případě vyhledávání a sběru oddělených a odlišných informací, na základě konzultace s jinými povinnými subjekty může být termín prodloužen o 10 dnů.
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů od doručení odvolání a to prostřednictvím orgánu, který rozhodnutí vydal.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a další odání můžete poslat poštou na adresu úřadu: Obec Třebihošť, Třebihošť 106, 544 01 Dvůr Králové, osobně na podatelnu úřadu, elektronickou poštou na e-mail: info@trebihost.cz , datovou zprávou: raza7dz.

11. Opravné prostředky
Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu podle věty první se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.

(5) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,

b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) postup povinného subjektu potvrdí,

b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4, nebo

c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že

a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,

b) výši úhrady nebo odměny sníží; v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4 věty druhé s tím, že povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti

(1) Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2) Dospěje-li správní orgán při přezkumu k závěru, že informace byly odepřeny nezákonně, a dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4.

(3) K opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody na řešení živtních situací
https://portal.gov.cz/portal/zivotni-situace/

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací
Obecní úřad Třebihošť nemá stanovený sazebník úhrad dle §16, odst 7, zákona č. 106/1999Sb.

16. Licenční smlouvy
Obec Třebihošť nemá v současné době uzavřenou žádnou licenční smlouvu.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

publikováno: 13. 2. 2021 21:57, Jan Stránský