Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť, chcete si nastavit zobrazení:

Návrh Územního plánu obce Třebihošť

obrázek nenalezen
  • Markéta Tomešová
  • 463

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBIHOŠŤ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování, příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) jako úřad územního plánování pořizuje Územní plán Třebihošť na žádost obce Třebihošť ve svém správním obvodu.

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje místo a dobu konání společného jednání o návrhu Územního plánu Třebihošť dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován a sousedním obcím. Společné jednání o návrhu Územního plánu Třebihošť se koná dne 14.07.2020 od 10:30 hodin na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. M. č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v zasedací místnosti starosty (m. č. 223). Dotčené orgány se tímto vyzývají k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky.


Pořizovatel současně v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh Územního plánu Třebihošť veřejnou vyhláškou a lze se s ním seznámit způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

https://www.mudk.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=122590&slozka=122262&xsekce=122589&as4uOriginalDomain=www.mudk.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&SL_C_23361dd035530_KEY=88fe613711e2c7b3f82329552c09cec569d6404e&SL_C_23361dd035530_VID=AiUE2OcIoyR&_gid=GA1.2.880777058.1590481264&detail_claim=121397&

nebo na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odboru výstavby a územního plánování, náměstí T. G. M. č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v místnosti č. 351 nebo na ObÚ Třebihošť, Třebihošť č. p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Ke stanoviskům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. Stanoviska a připomínky se uplatňují písemně na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP, náměstí T. G. M. č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

„otisk razítka“

Ing. Martin Rudolf

Vedoucí odboru výstavby a územního plánování