Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Návrh Územního plánu obce Třebihošť

obrázek nenalezen
  • Markéta Tomešová
  • 1172

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBIHOŠŤ – SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a územního plánování, příslušný dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) jako úřad územního plánování pořizuje Územní plán Třebihošť na žádost obce Třebihošť ve svém správním obvodu.

Pořizovatel v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona oznamuje místo a dobu konání společného jednání o návrhu Územního plánu Třebihošť dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován a sousedním obcím. Společné jednání o návrhu Územního plánu Třebihošť se koná dne 14.07.2020 od 10:30 hodin na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, náměstí T. G. M. č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v zasedací místnosti starosty (m. č. 223). Dotčené orgány se tímto vyzývají k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Ve stejné lhůtě mohou sousední obce uplatnit připomínky.


Pořizovatel současně v souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje návrh Územního plánu Třebihošť veřejnou vyhláškou a lze se s ním seznámit způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

https://www.mudk.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=122590&slozka=122262&xsekce=122589&as4uOriginalDomain=www.mudk.cz&as4u_protocol=https&ConfirmCookie=confirm&SL_C_23361dd035530_KEY=88fe613711e2c7b3f82329552c09cec569d6404e&SL_C_23361dd035530_VID=AiUE2OcIoyR&_gid=GA1.2.880777058.1590481264&detail_claim=121397&

nebo na MěÚ Dvůr Králové nad Labem, odboru výstavby a územního plánování, náměstí T. G. M. č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem v místnosti č. 351 nebo na ObÚ Třebihošť, Třebihošť č. p. 106, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. Ke stanoviskům a připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží. Stanoviska a připomínky se uplatňují písemně na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor výstavby a ÚP, náměstí T. G. M. č. p. 38, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

„otisk razítka“

Ing. Martin Rudolf

Vedoucí odboru výstavby a územního plánování