Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Stanovisko Ministerstva vnitra

obrázek nenalezen
  • Iva Gracíková
  • 829


k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

 

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:


               1. Prokazování totožnosti:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.


2. Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).


              3. Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:

a) došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů

                           aa) uplynutí doby v něm vyznačené

                           ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení

                           ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu

                           ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

                          ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti


                    b)  po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,

                    c)  po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci     rozhodnutí soudu o

                         zrušení    partnerství,

                    d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom,

                         že partnerství nevzniklo,

                    e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí

                        soudu o tom, že partnerství je neplatné,

                    f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,

                    g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,

                    h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové

                         rodné číslo,

                     i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu

                         trvalého pobytu,

                     j)  po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.


           4. Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.


        5.  Neprojednání přestupků

            Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech

            2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.


Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.


Zpracoval: Odbor správních činností Ministerstva vnitra


                    Praha 20.3.2020


Novinky z Dolního Dehtova, Úřadu, Obce, Třebihoště, Zvičiny a Horního Dehtova

Čarodějnice 2024

publikováno: 10. 5. 2024

  • Ivo Janeček
Mostek Třebihošť-Úhlejov

publikováno: 14. 2. 2024

  • Iva Gracíková
  • 267

Mostek směrem na Úhlejov začal padat.

Investice do Motorestu U Lípy od roku 2018

publikováno: 26. 1. 2024

  • Iva Gracíková
  • 562

Od roku 2018 z rozpočtu obce bylo vyčleněno přes 3 miliony Kč na Motorest U Lípy.