Vítejte na stránkách obce Obec Třebihošť.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Obecní lesy

Obecní lesy Třebihošť 

Obce Třebihošť a  Horní Dehtov historicky vlastnily jen poměrně malé výměry obecních lesů.  Ty činily u Třebihoště 8,11ha a u Horního Dehtova 4,71ha.V roce 1946 přibyly další pozemky, a to z přídělů  v katastru obce Zvičina. Příděly obsahovaly jak lesní půdu, tak i půdu zemědělskou. V letech 1946 až 1953 byla část zemědělských pozemků zalesněna. V roce 1953 byly lesy obcí zestátněny. V tomto roce proběhlo ještě další zalesnění zemědělské půdy.

V souladu se změnou zákonů v roce 1991 byla obec povinna prokázat své vlastnictví  veškerého nemovitého majetku, to se vztahovalo i na lesy, na kterých hospodařily Lesy České republiky. Bylo nutné předložit doklady prokazující vlastnictví obce k 31.12.1949. V období od 15.10.1991 do 25.4.1995 obec Třebihošť postupně prokazovala vlastnictví. Pátráním po různých úřadech, soudech a archivech obec získala kopie přídělových listin, grafické příděly, snímky a výpisy z pozemkových knih. Celkem bylo prokázáno vlastnictví 98,54ha, které obec získala zpět od Lesů České republiky. Tuto výměru tvoří 8,11ha původního vlastnictví obce Třebihošť, 4,71ha původního vlastnictví obce Horní Dehtov a 85,72ha pozemků z přídělů v katastru obce Zvičina.

Hospodaření na majetku

V letech 1992 – 1996 obec uzavřela nájemní smlouvu na lesní majetek s Lesní společností Hořice a.s.. Obci bylo každý rok vyplaceno nájemné.V období let 1992-1994 se na majetku téměř nepracovalo, těžební činnost byla pozastavena až do úplného navrácení majetku obci. Těžbu dříví v největším rozsahu provedla akciová společnost v roce 1995, po definitivním navrácení lesa obci a v roce následujícím, tj. v roce1996. V tomto roce byl nájemní vztah k 31.12.1996 ukončen. 


  • Od 1.1.1997 byly uzavírány  s akciovou společností roční dohody o hospodaření, tzn. ke konci každého roku bylo provedeno roční vyrovnání nákladů a výnosů.

  • Od 1.1.1996 dle lesního zákona zodpovídá za správné hospodaření v lesích odborný lesní hospodář. Tuto funkci také vykonávala akciová společnost.


K 31.12.2005 se obec rozhodla ukončit uzavírání dohod s Lesní společností Hradec Králové a.s. (nástupnická organizace Lesní společnosti Hořice a.s) a hospodařit na svých lesních majetcích ve své režii. Odborným lesním hospodářem byl k 1.1.2006 jmenován Ing. Petr Tepera.

Současnost  

V obecních lesích se veškerá činnost řídí dle Lesního hospodářského plánu pro Lesní hospodářský celek Obecní lesy Třebihošť. Tento plán měl platnost 1.1.1998 – 31.12.2007.Veškeré úkoly, které tento plán stanovil, i ty další, které z hospodaření v lese vyplývají, byly bez výjimky splněny.Ať už se jedná o provedení výchovných zásahů tj. prořezávek a probírek, či činnosti pěstební, počínaje zalesněním vytěžených ploch a pokračuje přes vyžínání buřeně, nátěry sazenic proti okusu, stavbu oplocenek atd.

Plán rovněž stanovil maximální výši těžby dříví na deset let. Ta činila 4200m3. Ve skutečnosti bylo vytěženo 4667,18m3. Výše těžby byla překročena až v posledním roce platnosti Lesního hospodářského plánu, a to díky větrné kalamitě způsobené orkánem KYRILL.

Těžba dříví na lesním  majetku obce probíhala takto: 

V letech 1998-2005 bylo vytěženo celkem 1933,66m3 dříví.

V roce 2006 byly obecní lesy postiženy sněhovou a větrnou kalamitou, která poškodila a mladé porosty od 500 m.n.m.Jednalo se zejména o  mladé, pěstebně zanedbané porosty na bývalých přídělových pozemcích na Zvičině. Tyto porosty byly sněhem prolámány a rozvolněny. Další stromy byly poškozeny vrcholkovým polomem. V této kalamitě bylo vytěženo 676,51m3 dříví.

A jako by příroda chtěla ukázat svou sílu, přišel leden 2007 a orkán KIRIL. Mladé rozvolněné porosty na Zvičině, které se ještě nestihly vzpamatovat z předchozí kalamity nevydržely nápor větru a k zemi padlo a později bylo zpracováno a prodáno 2057,01m3 dříví. Včasné zpracování tak velkého množství dříví bylo možné jen díky nasazení těžké techniky. Velké plochy polomu zpracoval harvestor  a dříví z lesa vyvezla vyvážecí souprava. Klest  byl uklizen rozdrcením přímo na těchto plochách. Roztroušené jednotlivé zlomy byly zpracovány klasickou technologií. Vznikly  4ha holin, které je nutné zalesnit. Další porosty jsou rozvolněny a poškozeny vrcholkovým polomem. Jaký bude jejich další vývoj záleží jen na počasí.

V roce 2007 také skončil  Lesní hospodářský plán. Už v průběhu roku vybraná taxační kancelář začala zpracovávat nový desetiletý plán a nyní práce na tomto plánu spějí k závěru.      

Zpracoval Ing. Petr Tepera 

publikováno: 22. 5. 2019 10:29, Markéta Tomešová